Bài Đọc CN 12 tháng 11, 2023

Bài Đọc Chúa Nhật 32 thường niên, năm A BÀI ĐỌC I: Kn 6, 13-17 (Hl 12-16) “Những ai tìm kiếm sự khôn ngoan, sẽ gặp được nó”. Trích sách…

Read More

Bài Đọc CN 29 tháng 10, 2023

BÀI ĐỌC I: Xh 22, 21-27 (Hr 20-26) “Nếu các ngươi hà hiếp các cô nhi quả phụ, Ta sẽ nổi giận các ngươi”. Trích sách Xuất Hành. Đây Chúa…

Read More

Bài Đọc CN 8 tháng 10, 2023

BÀI ĐỌC I: Is 5, 1-7 “Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà Israel”. Trích sách Tiên tri Isaia. Tôi sẽ ca tặng người yêu bài hát của…

Read More

Bài Đọc CN 24 tháng 9, 2023

BÀI ĐỌC I: Is 55, 6-9 “Tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi”. Trích sách Tiên tri Isaia. Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu…

Read More

Bài Đọc CN 27 tháng 8, 2023

BÀI ĐỌC I: Is 22, 19-23 “Ta sẽ để chìa khoá nhà Đavít trên vai nó”. Trích sách Tiên tri Isaia. Đây Chúa phán cùng Sobna, quan cai đền thờ…

Read More