Giáo Lý & Việt Ngữ - Sunday School Program

Khai Giảng Chương Trình Giáo Lý và Việt Ngữ vào Chúa Nhật ngày 10 tháng 9, 2020.

Giáo Lý (Religion): 12:10 PM - 1:00 PM (50 minutes)

Nghỉ (Break): 1:00 PM - 1:10 PM (10 minutes)

Việt Ngữ: (Vietnamese) 1:10 PM - 2:00 PM (50 minutes)

GLVN-Be-Giang-2023