Mục Vụ & Phụng Vụ (Liturgy)

Thánh Lễ Cuối Tuần:

  • Thứ Bảy 4:30 PM (English)
  • Chúa Nhật 9:00 AM (English)
  • Chúa Nhật 10:30 AM (tiếng Việt)

Thánh Lễ ngày thường: Thứ Hai - Thứ Sáu 7:00 AM (English)

Giải Tội: Thứ Bảy 3:30 PM

Các Ngày Lễ Buộc và Lễ Trọng: Thánh Lễ 7:00 tối

Thứ Năm và Thứ Sáu đầu tháng: Thánh Lễ 7:00 tối

Thứ Bảy mỗi tuần: Thánh Lễ 10:00 AM

Giáo Lý Tân Tòng & Hôn nhân: 12:00 - 2:00 PM (Chúa Nhật)

Giáo Lý/Việt Ngữ/Thiếu Nhi Thánh Thể: 12:15 - 3:00 PM (Chúa Nhật)

Rửa Tội: 10:00 AM Thứ Bảy đầu tháng. Liên hệ với cha xứ trước 3 tuần

Hôn Phối: Liên lạc với cha xứ trước 6 tháng

Xức Dầu: Bất cứ lúc nào

Mass Schedule 

Weekend Masses
Saturday 4:30 PM - English
Sunday 9:00 AM - English
Sunday 10:30 AM - Vietnamese

Weekday Masses 
Monday - Friday 7:00 AM - English

Phung-Vu