Hình Hội Chợ thứ Bảy ngày 8 tháng 7, 2023 với ca sĩ Andy Quách, Hồ Hoàng Yến, Cao Thái Sơn