Vọng Phục Sinh 2024

Làm phép lửa, làm phép nến, thắp nến Phục Sinh, kiệu nến Phục Sinh, công bố Tin Mừng Phục Sinh, làm phép Nước, và Rửa Tội Tân Tòng.