Picnic Cuối Năm của Chương Trình Giáo Lý & Việt Ngữ và Kỷ Niệm 19 Năm Thụ Phong Linh Mục của Cha Hoàng ngày 26 tháng 5, 2024